Headline

มารู้จักความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยวัดต่างๆของแสง

Category:Article

Date:2/14/2014

ฟลักซ์การส่องสว่าง Luminous Flux: F ( Lumen, lm - ลูเมน) ปริมาณแสงทั้งหมดที่ส่องออกจากแหล่งกำเนิดแสง หรือก็คือหลอดไฟ มีหน่วยเป็น ลูเมน (luman, lm)

ความเข้าการส่องสว่าง Luminous Intensity ( Candela, cd – แคนเดลา ) เป็นความเข้มของแสงที่ส่องออกมาจากแหล่งกำเนิดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บางครั้งเรียกว่า กำลังส่องสว่าง ใช้แสดงความเข้มของแสงที่มุมต่างๆของดวงโคม โดยทั้วไปจะวัดเป็นจำนวนเท่าของความเข้มที่ได้จากเทียนไข 1 เล่ม จึงมีหน่วยเป็นเคนเดลา

ความสว่าง – Illuminance: E ( lux – ลักซ์ ) ปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นผิว ต่อพื้นที่ 1ตร.ม. โดยทั่วไปอาจเรียกว่า ระดับความสว่าง (Lighting Level) มีหน่วยเป็น ลูเมน ต่อตร.ม. (lm/m2) หรือ ลักซ์ (lux)

Lux

ความส่องสว่าง – Luminance: L (cd/m2) ปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากพื้นผิวใดๆ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บางครั้งเรียกว่าความจ้า (Brightness) เป็นที่นิยมใช้ในการกำหสดความสว่างของไฟถนน ซึ่งต้องการความปลอดภัยสูง หากกำหนดแต่ความสว่างจะไม่เพียวพอ เพราะความสว่างวัดเพียงปริมาณแสงที่ตกลงบนพื้นถนน ในขณะที่ความส่องสว่างหรือ Luminance นี้ จะวัดปริมาณแสงที่สะท้อนจากพื้นถนนมาเข้าตาผู้ขับขี่ด้วย จึงบอกได้ว่าเวลาขับรถเรามองเห็นสิ่งต่างๆบนพื้นถนนได้ดีเพียงไร ความส่องสว่างมีหน่วยเป็น cd/m2